New here? Register. ×
Menu

Zourne Lafrik 2018

28May

Zourne Lafrik 2018

Nu rann enn omaz a sa gran kontinan kot enn parti nu bann gran dimunn finn sorti.

Se enn kontinan ki finn konn kolonizasyon parey kuma nu ek, zourdi, se dekolonizasyon ki tuzur enn konba.

Bann britanik inn demambre nu teritwar ek zot pa finn retourn Chagos. Mo remersye tou mo bann konfrer lafrik ki pe soutenir nu dan nu konba lor Chagos.

Nu bizin kolabore enkor plis. Zordi nu pe devlop enn partenaria ekonomik avec Cote d’Ivoire, Senegal ek Ghana kot nu pe kre bann Zonn Ekonomik Spesyal pu ki nu elargi ensam nu lespas ekonomik.

Nu finn deza lans enn proze pu met en plas enn mize interkontinantal lor lesclavaz. Travay la pe avanse.

Click to join our facebook

Follow our PM Pravind Jugnauth

Sharing is caring

Lor Coltar

open all posts

Lor Coltar

Lor Coltar

Have a story to tell?

Send Us Your Ideas & Suggestions

captcha

Privacy is guaranteed
MSM Party - Be the Change that You want to See