New here? Register. ×
Menu

Selebrasion 50 ans lindepandans dan Arya Samaj Moris

14May

Selebrasion 50 ans lindepandans dan Arya Samaj Moris

Pravind Kumar Jugnauth “Arya Samaj pe selebre 50 ans lindepandans Moris: Mo felicit zot pu zot contribisyon dan progre nu pei.”

“Deza, avan 1948, bann guruji Arya Samaj ti pe montre dimunn kuma lir, ekrir ek siyn zot nom. Sa inn permet dimunn gagn drwa de vot. Zourdi Arya Samaj pe kontinye travay pou lape sosyal ek pe ed bann pli pov ou vilnerab a traver zot bann ashram ek lekol partou dan Moris.”

“Mo pu tuzur ankuraz bann muvman parey. Zourdi nu bizin led sa kalite lorganisasyon la dan nu komba kont ladrog. Nu bizin fer prevensyon ek pa ziss represyon. Mo kone mo kapav kont lot zot kudme.”

Click to join our facebook

Follow our PM Pravind Jugnauth

Sharing is caring

Lor Coltar

open all posts

Lor Coltar

Lor Coltar

Have a story to tell?

Send Us Your Ideas & Suggestions

captcha

Privacy is guaranteed
MSM Party - Be the Change that You want to See