New here? Register. ×
Menu

Inogirasyon Promnad Père Laval: Infrastriktir pu spor ek lwazir pu bann zenes lendrwa

12May

Inogirasyon Promnad Père Laval: Infrastriktir pu spor ek lwazir pu bann zenes lendrwa

Inogirasyon Promnad Père Laval par nou premie minis Pravind Kumar Jugnauth

“Depi enn banane ki mo Premye minis, mo finn donn enn latensyon speyal a bann proze rezyonal. Lobzektif se pu amelyor kalite lavi morisyen partou dan lil. Mo Guvernman pe tras lavwa pu enn ile moris meyer. Lepep bizin fer swa pu ki ensam nu mars lor sime devlopman ek progre.” Pravind Kumar Jugnauth

Click to join our facebook

Follow our PM Pravind Jugnauth

Sharing is caring

Lor Coltar

open all posts

Lor Coltar

Lor Coltar

Have a story to tell?

Send Us Your Ideas & Suggestions

captcha

Privacy is guaranteed
MSM Party - Be the Change that You want to See